Условия за ползване

Моля внимателно прочетете правилата и условията на нашия сайт, преди да го използвате. Ако използвате сайта се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. В случай че не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Тук може да намерите общите условия, съгласно които интернет магазина https://www.realvit.bg/  предоставя услуги на потребителите си. Тези условия обвързват всички потребители. Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и „Абсолют плюс“ООД започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: след попълването на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от „Абсолют плюс“ООД. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра IP адрес на потребител, както и всяка друга информация. Puritanspride.bg  си запазва правото да може да променя условията на сайта.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I.    ПРЕДМЕТ

Чл.1 Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Абсолют плюс“ ООД с адресна регистрация гр.София, ул. Люботрън 5-7, ЕИК 131433901, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН https://www.realvit.bg/

Чл.2 Тази Общи Условия обвързват всички лица, които ползват сайта  https://www.realvit.bg/При използване на сайта https://www.realvit.bg/, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.

II.    ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.3 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Абсолют плюс“ ООД
2. Седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Люботрън 5-7
3. Адрес на упражняване на дейността: гр. София, ул. Люботрън 5- 7
4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Люботрън 5-7, тел. +359 897 997791,
e-mail: Office@puritanspride.bg 
5. Единен идентификационен код: 131433901
6. Регистрация по ЗДДС: BG 131433901
7. Надзорни органи:
•    Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

•    Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София 1000, пл.Славейков № 4А, ет. 3, 4 и 6:
Тел.: 02/980 25 24, факс: 02 / 988 42 18
Гореща линия 0700 111 22
Уеб сайт: www. www.kzp.bg

•    Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес: гр.София 1000, бул. Витоша №18
Тел.: 02/935 6113, Факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg


III.    ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 4 ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://www.realvit.bg/, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки. 

Чл.5 ДОСТАВЧИКЪТ предоставя възмездно Стоки от разстояние чрез Електронния магазин след изрично изявление от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Чл.6 (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват Договор за покупко-продажба на стоки, предлагани от Електронния магазин чрез поръчка от интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в интернет на адрес https://www.realvit.bg/.
(2) Договорът се сключва на български език
(3) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на определените от него чрез интерфейса стоки.
(4) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени от Електронен магазин и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената,  обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на Puritanspride.bg  в Интерент.
(5) Цената на доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на Puritanspride.bg  и съгласно настоящите Oбщи условия.

Чл.7 (1) Всички изявления, възникнали между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, във връзка със сключването на настоящия договор, могат да се реализират чрез електронни изявления, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия
(2) Електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на Puritanspride.bg , се извършват от лицата, посочени в данните, въведени във формата за поръчка.

IV.    ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл.8 Електронния магазин може да се разглежда от посетители свободно без регистрация.

Чл.9 ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, в случай че желаят да закупят стока от Електронен магазин могат да:
1.    Да извършат Регистрация на страница на Електронния магазин.
2.    Да попълни единствено данните необходими да се извърши доставката на закупените стоки.

Чл.10 (1) Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационната форма в реално време от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез която се създава Потребителски профил.
(2) Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка.
(3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
(4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма.
(5) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ предостави невярна, неточна, неактуална и непълна информация, доставчикът има право да закрие и/или да изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до своите услуги или да заличи изцяло регистрацията и прекрати настоящия договор без предварително уведомление.
(6) С попълване на данните и натискане на бутона „Регистрация“, ПОЛЗВАТЕЛЯ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(7) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава за извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на автоматично писмо (e-mail)  на посочен от Ползвателя електронен адрес.
(8) След потвърждаването се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.
(9) Потребителският профил осигурява на ПОЛЗВАТЕЛЯ възможност по всяко време да преглежда и редактира данни, въведени при регистрацията, както и осигурява достъп до всички негови поръчки.
(10) Потребителският профил може да бъде закрит по всяко време по искане на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Чл.11 (1) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯ желае да закупи стока от Електронния магазин и не желае да създава потребителски профил, е необходимо единствено да попълни данните за доставка, така наречената „Поръчка без регистрация“
(2) Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за доставка;
(4) С попълване на данните за доставка  и натискане на бутон „Изпрати поръчката“, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Чл.12 (1) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма Потребителски профил и попълва само платформата за Данни за доставка, за негово улеснение може да извърши регистрация единствено с натискане на бутона „Запазване данните за поръчката“, без да е необходимо повторно да попълва данните си в основната форма за регистрация.
(2) Така извършената регистрация поражда еднакви правни последици, каквито има регистрацията, извършена чрез основната форма за регистрация.

Чл.13 ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно https://www.realvit.bg/  за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазването на този член.

V.    СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАСТОЯНИЕ

Чл.14 Страна по Договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията, съответно при попълване на данните за поръчка. 

Чл.15 (1) За сключването на този договор и за сключването на договор за покупко-продажба на стока,  ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.
(2) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(3) ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ данни са неверни или заблуждаващи.

Чл.16 (1) Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избере вида на стоките и количеството им, както и начина на доставка, според предложените от сайта възможности.

Чл.17 (1) Към всяка стока в сайта е предоставена информация относно цената на стоката и основните характеристики на стоката.
(2) Доставчикът не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Чл.18 (1) Всички посочени цени в сайта са в български лева и с включен Данък добавена стойност.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

Чл.19 Основни технически стъпки при извършване на поръчка:
1. преглед на предлаганите стоки.
2. добавяне на стока във виртуална кошница на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
3. вход, регистрация на нов потребител или избор за пазаруване без регистрация.
4. въвеждане на данни, необходими за извършване на доставката.
5. избор и потвърждаване начин на плащане.
6. финализиране на поръчката.

Чл.20 При финализиране на поръчката ПОЛЗВАТЕЛЯ се задължава да заплати цената на поръчката и отново декларира, че е запознат с настоящите Общи условия.

Чл.21 След финализиране на поръчката от ПОЛЗВАТЕЛЯ, системата на Електронния магазин изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на поръчката в системата на ДОСТАВЧИКА.

Чл.22 (1) В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага с налична стока, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на предоставената от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронна поща.
(2) В тези случай ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ в пълен размер заплатените от него суми за закупуването на стоки, ако същите са били предплатени.

Чл.23 ДОСТАВЧИКЪТ може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената Поръчка. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже да предостави изискваната от ДОСТАВЧИКА потвърждение, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

VI.    ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

Чл.25 (1) Стоките се доставят до посочения от ползвателя адрес на територията на Република България. 
(2) Ползвателят поема задължение да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
(3) Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, сайтът се освобождава от отговорност за неизпълнената доставка.
(4) Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат едновременно с цената на стоката.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера (спедиторската фирма), извършващ доставката и/или поради независещи от ДОСТАВЧИКА обстоятелства.

Чл. 26 (1) Цената и срокът на доставка се определят според тарифата на спедиторската фирма, която я извършва.

(2) Работим с куриерска фирма  „Еконт“ според метода и локацията на доставка, която ПОТРЕБИТЕЛЯT е избрал:

Aдрес за достaвка   Еконт
Гр.София - до конкретен адрес   3.50 лв
Гр.София - до офис на спедиторска фирма   3,00 лв.
Други населени места на територията на цялата страната       - до офис на спедиторска фирм   4,00 лв.
Други населени места на територията на цялата страната       - до конкретен адрес   5,00 лв.


(3) БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА на територията на цялата страна е при поръчка за над 50,00 лв.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ може по свое усмотрение и по всяко време да промени спедиторската фирма, без да е длъжен да уведомява предварително ПОЛЗВАТЕЛЯ, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
Чл.27(1) Срокът за доставка е :
1.    За територията на град София – 2 работни дни;
2.    За територията на цялата страна – 3 работни дни;
(2) Срокът на доставка започва да тече различно според избрания способ за плащане
1.    С наложен платеж - от момента на потвърждаване на поръчката от страна на ДОСТАВЧИКА
2.    Картово плащане с дебитна или кредитна карта – от момента на получаване на дължимата сума по сметката на ДОСТАВЧИКА (този вид плащане е временно преустановенно от 01.01.2019г.).

VII.    УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл.28 Цената на поръчката може да бъде заплатена по следните начини:
1.    С Наложен платеж – заплащането се осъществява в  момента на доставката на Стоката, когато куриер посети посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес за доставка и предаде стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ, Цената се дава на куриера. Процедурата е идентична при получаване на стоката от офис на куриерската фирма.

2.    С Дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които може да се извършва плащане са: VISA, MasterCard, Maestro.​(този вид плащане е временно преустановенно от 01.01.2019г.).

VIII.    ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.29  Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл.30 С приемането на Общите условия ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или до цялата информация, попълнена при регистрацията на Потребителския профил и/или поръчването на стоките.

Чл.31 (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да обработва и предоставя на трети лица личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в Електронния магазин и изпълнението на договора.
(3) Във всеки момент ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията и при последващи промени на обстоятелства и лични данни.

Чл.32 (1) ПОТРЕБИТЕЛ, който има това качество по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от Доставчика  стоки.
(2) Срокът, в който потребителят може да упражни това свое право е 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките. 
(3) Уловия, при които се извършва връщането на стоката:
•    ПОТРЕБИТЕЛЯТ предварително да уведоми ДОСТАВЧИКА;
•    ПОТРЕБИТЕЛЯТ да предостави банкова сметка за връщане на заплатената сума.
•    Поставената от производителя оригинална опаковка да не е отваряна и целостта и да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените защитни стикери и други означения.
(4) Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоката (стоките ) са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
(5) До момента на обратното предаване на Стоката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на ДОСТАВЧИКА, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(6) При коректно изпълнение на условията за отказ от поръчка от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да му възстанови цената на доставката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  в законно установения 14-дневен срок.
(7) ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира съгласието си възстановяването на сумите да се извършва по банков път.
(8) ДОСТАВЧИКЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаването на стоките обратно.
(9) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, но не е длъжен да използва следния формуляр за упражняване на правото си на отказ по чл.50 от ЗЗП.

Чл.33 (1) Всички продукти в настоящия Електронен магазин са хранителни добавки и не са лекарствени средства, никога не ги ползвайте с лечебна функция. Доставчикът не носи отговорност ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва хранителните добавки като лекарствени средства.
(2) “Абсолют плюс” ООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението в Електронния магазин и информацията публикувана в него.
(3) При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от интернет страницата https://www.realvit.bg/ препоръчваме консултация с лекар или фармацевт. 
(4) „Абсолют плюс“ ООД не препоръчва самолечение без консултация със специалист.
(5) „Абсолют плюс“ ООД строго спазва законовата уредба на Република България, но не може да даде гаранция за точността и пълнотата на предоставената в сайта информация, не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

Чл.34 Евентуална недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.35 За всички неуредени случай от настоящите Общи условия, следват да се спазват Законът за електронна търговия, Законът за защита на потребителите, както и всичките приложими закони и подзаконови нормативни актове на република България.

Чл.36 Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентен съд или Комисия за защита на потребителите. При възникване на каквито и да е въпроси, усложнения, спорове Абсолют плюс ООД е винаги в готовност и с желание за безпрепятственото и бързото им уреждане.


IX.    ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.37 ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си на едностранна промяна в Стоките, техните параметри  и характеристики, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира ПОЛЗВАТЕЛИТЕ чрез публикуване на информацията в сайта.

Чл.38 Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Чл.39 ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, в случай че ПОЛЗВАТЕЛИТЕ не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните в сайта Общи условия.